Kuormitukseen liittyvät lait, sopimukset ja ohjelmat

Itämeri on ominaispiirtetteinsä vuoksi herkkä ja haavoittuva ekosysteemi, jonka ympärillä on monia valtioita ja paljon ihmisiä. Itämeren vakavin ongelma onkin liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen.


Itämeren valuma-alueella on 14 valtiota ja 85 miljoonaa ihmistä

Itämeren valuma-alueella asuu noin 85 miljoonaa ihmistä, joista 15 miljoona asuu kymmenen kilometrin säteellä rannasta. Valuma-alue ulottuu 14 valtion alueelle, joiden kaikkien päästöt kuormittavat koko Itämerta.

Ulkoista kuormitusta aiheuttavat muun muassa luonnonhuuhtouma, maatalouden ravinnepäästöt, metsäojitus, teollisuus, jätevedet, elintarvikejätteet ja muut sivutuotteet. Myös jatkuvasti kasvava meriliikenne päästöineen uhkaa Itämeren tilaa.

Suurin osa ihmisen aiheuttamasta kuormituksesta päätyy Itämereen jokia pitkin. Alueellisina ja paikallisina pistekuormittajina merkittäviä ovat etenkin Saaristomerellä kalankasvatus ja haja-asutus. Perämerellä metsätalouden vaikutus mataliin rannikkovesiin on korostunut.

EU:n tavoitteena on puhdas Itämeri

EU:n vuonna 2009 hyväksymän Itämeren alueen strategian tavoitteisiin kuuluu puhdas Itämeri. Itämeren maat ovat sopineet Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOMin puitteissa ravinnekuorman vähentämisen tavoitteista.

Komissio kehittää Itämeren valtioiden välistä yhteistyötä ja edistää kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa. Kuormituksen vähentämiseen pyritään eri ministeriöiden yhteistyöllä ja valtioiden rajat ylittävällä sääntelyllä.

Suomi pyrkii vähentämään ihmisen aiheuttamaa kuormitusta

Suomen meripolitiikkaa säätelee valtioneuvosto. Se on viime vuosina hyväksynyt useita periaatepäätöksiä, joilla pyritään vähentämään ihmisen aiheuttamaa kuormitusta ja parantamaan meren tilaa. Työhön osallistuvat lähes kaikki ministeriöt, kukin omalla vastuualueellaan.

Tehostetun ravinteiden kierrätyksen ja Itämereen kulkeutuvien haitta-aineiden määrien vähenemistä seurataan vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmilla, joiden tavoitteena on kaikkien merialueiden hyvä tila.

Lait, sopimukset ja ohjelmat

0