Itämeren tilaa seurataan kauppalaivojen avulla

Ennen 1990-luvun alkupuolta Itämeren ulapan ekosysteemiä seurattiin satunnaisilla tutkimusaluksilla tehtävillä näytteenotoilla. Harvoin otetut näytteet eivät kuitenkaan voineet tarjota kattavaa kuvaa meren ekosysteemin nopeista muutoksista. Vuonna 1993 perustettu Alg@line-projekti vastasi haasteeseen parantaa Itämeren ulapan ekosysteemin seurantaa.

Kaupallisten alusten keräämä mittausdata on tärkeä osa meren tilan seurantaa

Risteilyalukset tieteellistä aineistoa keräämässä: Alg@line-verkosto

Itämeren ulappa on laaja, ja sen eri alueiden ympäristöolot vaihtelevat paljon. Pelkkä tutkimusaluksilla kerätty tieto ei riitä kertomaan tarpeeksi ulapan ekosysteemin alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta.

Alg@line-verkosto yhdistää kaupallisen meriliikenteen ja ajan tasalla olevan tieteellisen aineiston keräämisen. Verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Alg@line-projektin myötä kauppalaivoihin asennettiin läpivirtausperiaatteella toimivat laitteistot, jotka tarjoavat edullisen vaihtoehdon näytetiheyden kasvattamiseksi. Nämä kauppalaivat liikkuvat Helsingistä Tukholmaan, Kemiin ja Lübeckiin asti ja tuottavat aina liikkuessaan merenmittaustietoa.

Laitteiden läpi virtaavasta vedestä mitataan muun muassa suolapitoisuus, lämpötila, kasviplanktonin sisältämän klorofyllin määrä, sameus ja liuenneen orgaanisen aineen määrä. Sen lisäksi laitteisto kerää reitin varrelta vesinäytteitä, joista määritetään planktonlajisto sekä liuenneiden ravinteiden määrä.

Merta tiuhaan seilaava kauppalaivasto tarjoaa hyvän alustan automaattimittausten toteuttamiseksi. Tällä hetkellä SYKE hallinnoi kahdella kauppalaivalla, M/S Finnmaidilla ja M/S Silja Serenadella tehtäviä mittauksia.

SYKEn hallinnoimien kauppalaivamittausten reitit Itämerellä.