Meriluontoon ja meriluonnonvaroihin liittyvät lait, sopimukset ja ohjelmat

Meriluonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat koko planeetan yhteisiä asioita. Meriekosysteemi on kokonaisuus, jossa ei voi erottaa toisistaan diversiteettiä ja luonnonvarojen käyttöä. Monimuotoisuutta suojelemalla turvataan ekosysteemin toimivuus erilaisten paineidenkin alla.


Luonnonvarat eivät synny tyhjiössä. Kestävään käyttöön perustuvalla sääntelyllä pyritään pitämään kulutus kohtuullisena niin, ettei ekosysteemi romahda. Kansainvälistä yhteistyötä tavoitteiden määrittämiseksi ja saavuttamiseksi on tehty jo vuosikymmeniä.

YK:n biologinen yleissopimus ja EU:n itämeristrategia ovat tärkeimmät sopimukset

Merkittävin kansainvälisen tason sopimus, joka koskee meriluonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä on YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, joka astui voimaan 1992.

Eurooppa ja Suomi ovat sitoutuneet yleissopimuksen tavoitteisiin. Yleissopimusta toteutetaan alueellisesti EU:n Itämeristrategian avulla.

Suomen Itämeristrategia yhdistää suojelun ja käytön

Suomen tasolla tärkein meriluontoon ja -luonnonvaroihin liittyvä asiakirja on Suomen Itämeristrategia, jolla nivotaan yhteen kansainväliset ja alueelliset tavoitteet ja koordinoimaan niiden toteutumista paikallisesti. Itämeristrategian vision mukaan puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattu ja kestävästi hyödynnetty voimavara. Strategiassa huomioidaan suojelun lisäksi myös Itämeren kestävä käyttö niin luonnonvarojen lähteenä kuin virkistyskäytössä.

Lait, sopimukset ja ohjelmat

0