Merialuesuunnittelun ja maankäytön lait, sopimukset ja ohjelmat

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua - merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä. Merialuesuunnittelunkin perimmäisenä tavoitteena on meren hyvä tila.


Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan eri käyttömuotojen, kuten energia-alan, meriliikenteen, kalastuksen ja vesiviljelyn, matkailun, virkistyskäytön ja ympäristön sekä luonnonsuojelun tavoitteet yhteen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota muun muassa maanpuolustuksen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen tarpeisiin.

EU:n meristrategiadirektiivi edellyttää merialuesuunnitelmia

EU:n meristrategiadirektiivi edellyttää merialuesuunnitelmien tekemistä. Suomen merialuesuunnitelmat laaditaan vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

Aluevesille ja talousvyöhykkeelle laadittavat merialuesuunnitelmat noudattavat maakuntarajoja. Suomeen laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa:

  1. Suomenlahti
  2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa
  3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri

Lisäksi Ahvenanmaan maakunta vastaa oman vesialueensa merialuesuunnittelusta.

Merialuesuunnittelu liittyy myös maankäyttöön ja rakentamiseen

Merialuesuunnittelusta säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Merialuesuunnitelmien laatimista ohjaa koordinaatioryhmä, johon kuuluu ympäristöministeriön ja rannikon maakuntaliittojen edustajia. Maakuntaliitot valmistelevat merialuesuunnitelman yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tarkemmat säädökset annetaan valtioneuvoston asetuksilla.

Merialuesuunnittelu.fi

Merialuesuunnitelmien lainsäädäntö ja ohjaus

Ahvenanmaa

Lait, sopimukset ja ohjelmat

0