Övervakning av Östersjöns tillstånd med hjälp av handelsfartyg

Före början av 1990-talet övervakades Östersjöns pelagiala ekosystem genom sporadiska provtagningar med forskningsfartyg. Prover som togs sällan kunde emellertid inte ge en omfattande bild av snabba förändringar i havets ekosystem. Projektet Alg@line, som startades 1993 svarade på utmaningen att förbättra övervakningen av Östersjöns pelagiala ekosystem.

Fraktfartyg i den inre skärgården.
Mätningsdata som handelsfartygen samlar in är en viktig del av övervakningen av havets tillstånd.

I och med projektet Alg@line var handelsfartyg utrustade med genomströmningsutrustning, vilket ger ett billigt alternativ till att öka provtätheten. 

Från det vatten som strömmar genom systemet mäts bland annat salthalt, temperatur, mängden klorofyll i växtplankton, grumlighet och mängden upplösta organiska ämnen. Dessutom samlar mätningsapparaturen vattenprover längs vägen för bestämning av planktonarter och lösta näringsämnen.

Den täta handelsfartygstrafiken till havs erbjuder en braplattform för automatiska mätningar. Finlands miljöcentral SYKE mätningar på två handelsfartyg, M/S Finnmaid och M/S Silja Serenade.

Karta med två fartygsrutter. M/S Finnmaid trafikerar rutten mellan Helsingfors och Travemünde i Tyskland, medan M/S Silja Serenaden trafikerar rutten från Helsingfors via Mariehamn till Stockholm.
Östersjörutterna för de handelsfartygsmätningar som Finlands miljöcentral SYKE administrerar.