Meteorologiska institutet producerar väder-, havs- och klimatdata

Meteorologiska institutet är en service- och forskningsinrättning vars väder-, havs- och klimatdata är viktiga både för den allmänna säkerheten och näringslivet. Institutet fungerar dygnet runt och stöder myndigheter, företag och medborgare, också under perioder då vädret, havet och naturen utsätter oss för exceptionella utmaningar.


Den meteorologiska servicen bygger på en gedigen atmosfär- och havsforskning, högklassiga observationer och en kundnära attityd. All verksamhet vid institutet har en starkt internationell karaktär.

Forskning för att förstå samhällets funktion och miljöns tillstånd

Marin forskning fokuserar på att observera och förutsäga havets tillstånd, förändringar i havet och isförhållandena och växelverkan mellan hav och atmosfär. Polarområdenas oceanografi och havsisarna är aktuella forskningsobjekt. Arbetet för en trygg sjöfart och hållbart kustbyggande är mera praktiskt betonade verksamhetsformer. Meteorologiska institutet ansvarar också för den fysikaliska övervakningen av Östersjöns tillstånd.

På basen av forskningen utvecklar institutet prognosmetoder, operativa modeller och service för sjöfarten och övriga samhällsfunktioner. Institutet utvecklar också metoder för att förbättra förståelsen av miljöns tillstånd. Information om vattenståndsvariationer används lokalt och globalt, t.ex. för att bestämma säkra bygghöjder längs kusten. Institutet utvecklar fjärrkarteringsmetoder och modeller av isens struktur, dynamik och tjocklekstillväxt för vintersjöfartens behov. Avledningsmodeller kan användas exempelvis vid bekämpning av olje- och kemikalieolyckor.

Mångsidig information och tjänster

Institutets oceanografiska tjänster inkluderar observationer i realtid, prognoser och analyser och experttjänster. Tjänster tillhandahålls både professionella och medborgare t.ex om is, vattenstånd och vågor. Utredningar, målinriktade mätningar och anpassade modeller betjänar till exempel kustens planering inom den privata sektorn och energisektorn.