Naturresursinstitutet producerar information för hållbart bruk av naturresurserna

Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation underställd jord- och skogsbruksministeriet. Luke söker forskningsbaserade lösningar för att främja utvecklingen av en hållbar bioekonomi, nya näringar och ett hållbart bruk av naturresurserna.


Mångvetenskaplig havsforskning

Naturresursinstitutets havsforskning sker inom ramen för forskningsprogrammet om blå bioekonomi. De viktigaste forskningsområdena är fiskeri, hållbart bruk av vattenekosystemen, vattenbruk, förädling av akvatiska råvaror, genomik, dvs. genetisk undersökning av organismer, och förädling.

Tvärvetenskaplig samarbetsforskning syftar till hållbart utnyttjande av Östersjöns stora potential. Genom forskning skapar man förutsättningar för en livskraftig fiskeindustri samt för vattenrelaterade fritids- och välfärdstjänster.

Forskning för att trygga fiskbestånden och näringarna

Naturresursinstitutet producerar forskningsdata som stöder ett hållbart bruk av fiskresurserna. Detta inkluderar övervakning av fiskbeståndens status och eventuella vårdåtgärder. Informationen kommer bland annat att tillgodose behoven för fastställandet av EU:s fångstkvoter och samordning av annan reglering av fisket.

Projekt som syftar till att främja det kommersiella fisket och fiskodlingen förenar bevarandet av vilda fiskbestånd och kontinuiteten i försörjningen på ett miljömässigt hållbart sätt.

Forskningens resultat utnyttjas också i havsplaneringen.

Många myndighetsuppdrag

Utöver sitt forskningsarbete har Naturresursinstitutet lagstadgade myndighetsuppgifter, till exempel att övervaka naturresurserna, bevara den genetiska diversiteten, stöda naturresurspolitiken, och producera Finlands officiella statistik över mat- och naturresurser.

En av institutets myndighetsuppgifter är att övervaka de ekonomiskt viktigaste fiskbestånden och utröna de faktorer som påverkar deras tillstånd. Fiskeresursernas status övervakas t.ex. genom yrkesfiskarnas fångster, på forskningsresor med fartyget Aranda, genom övervakning av vandringsfiskens lekvandringar och ynglens överlevnad, samt genom att utföra provfiske i kustvattnen.

De viktigaste övervakningsskyldigheterna bygger på EU:s insamling av fiskeridata, EU:s marina strategi och EU:s ramdirektiv för vatten.

Dessutom övervakar Luke utvecklingen av vattenindustrin som en del av dess statistiska arbete.