Utrikeshandeln går sjövägen

Rederiverksamheten är sjötransportnäringarnas kärna. Till sjöfartsnäringarna räknas också skeppsklarering, skeppsmäkleri, fartygsproviantering och annan verksamhet som betjänar rederi- och sjötransportbranschen.


Både stora internationella och små lokala rederier i Finland

Ungefär 20 finska rederier bedriver utrikeshandel och omkring 110 fartyg ägda av finländska rederier trafikerar mellan Finland och utlandet. De finländska rederierna är specialiserade på ro-ro fartyg och passagerarbilfärjor. Också många torrlastfartyg och tankfartyg seglar under finsk flagg.

Förutom de rederier som opererar inom utrikestrafiken finns många mindre rederier som sysslar med kust- och insjötrafik. De får en stor del av sin omsättning från den lokala turismen.

Då man räknar med alla finskregistrerade handelsfartyg på över 15 m, omfattar den finska handelsflottan totalt cirka 700 fartyg. Den sammanlagda bruttodräktigheten uppgick i slutet av år 2021 till 1 738 552. De fartygen som går i utrikestrafik utgör 85 % av hela handelsflottans bruttodräktighet. Det betyder att andra fartyg är väldigt små.

Majoriteten av de finska rederiernas fartyg går i linje- eller tramptrafik opererade av rederiet självt. En del av fartygen är också chartrade för andra operatörer. Finska fartyg trafikerar i allmänhet på Östersjön eller Nordsjön. Fartyg ägda av finska rederier trafikerar både under finsk och andra länders flagg.

Bulkfartyg Eira lämnar Helsingfors genom Ehrensvärd Ro-ro-fartyg Finnwave på Erstan  Tankfartyg Kiisla i Nådendal

Sjöfarten är en internationell näring

År 2021 transporterades 29 procent av lastvolymen mellan Finland och resten av världen på fartyg under finländsk flagg. Således transporterades över två tredjedelar under utländsk flagg.

Företag inom skeppsmäkleri representerar både inhemska och utländska rederier. De utför en rad administrativa och praktiska uppgifter mellan rederier och distributörer, hamntjänstaktörer och myndigheter.

Sjöfarten är en mycket internationell affärsverksamhet. Världens största container-rederier representeras i Finland av sina dotterbolag. Finskägda fartyg verkar också i trafik mellan tredje länder och är alltså inte enbart verksamma inom den finländska utrikeshandeln.

Sjöfarten livsviktig för ekonomin och försörjningsberedskapen

Åttio procent av den finländska utrikeshandeln går sjövägen. För exportens del går siffran över 90 %. Sjötransporter året om är alltså livsviktiga för Finlands ekonomi.

Försörjningsberedskapen innebär kontinuitet i sjötransporterna även i händelse av eventuella störningar och extrema omständigheter. Den finländska rederiverksamheten, de finskägda fartygen och fartygen som seglar under finsk flagg utgör grunden för landets försörjningsberedskap.

Vinterförhållandena är utmanande för sjöfarten

På grund av Östersjöns vinterförhållanden krävs goda is-egenskaper av de fartyg som trafikerar året om. En av styrkorna hos den finska sjöfartsindustrin är dess mångsidiga expertis inom drift av fartyg även under svåra isförhållanden. Vintersjöfarten tryggas av åtta stora isbrytare och ett antal mindre bogserbåtar vilka främst bryter is i hamnområdena.

 Isbrytarna möjliggör vintersjöfarten
Isbrytaren Polaris öppnar farleden för ett lastfartyg.

Nyckeltal

340
företag
2,2
mrd. euro omsättning
8 100
anställda

Aktörer

Rederierna i Finland rf
Rederiernas i Finland medlemsföretag och fartyg
Finlands Skeppsmäklareförbund r.f.
Skeppsmäklareförbundets medlemsföretag
Passagerarfartygsföreningen i Finland rf.