Mycket fosfor på vintern förutspår en algsommar

Mängden näringsämnen, kväve och fosfor, är avgörande för algernas tillväxt. Näringsmängderna under vintern används som mått på hur eutrofierat havet är. Mycket fosfor i vintervattnet tyder på kraftiga algblomningar nästa sommar.


Ute på havet varierar halten fosfatfosfor mellan 5 och 40 mg/m3 under vintern. De lägsta halterna uppmäts i Bottenviken och de största i Finska viken. Kustvattnet har i allmänhet högre fosforhalt än vattnet längre ut. De allra största fosforhalterna uppmäts utanför älv- och åmynningarna på syd- och sydvästkusten.

Vattnet i syrefria bottnar har höga mängder fosfor eftersom bottensedimenten inte kan binda fosfor under syrefria förhållanden. Därför uppmäts tidvis upp till 150–200 mg/m3 fosfor i Finska vikens djupvatten.

Utanför vissa älv- och åmynningar, där man förr släppte ut väldiga mängder avloppsvatten, är fosformängderna idag mycket lägre än under toppåren på 1980-talet. På öppna havet och i kustvattnen har fosformängderna tyvärr ökat under senare år. Detta beror på saltvattenspulserna som pressat in fosforrikt djupvatten in i Finska viken. Det här leder till ökade algblomningar. Också i Bottenhavet och på Åland har fosformängderna ökat, särskilt under 2010-talet.

Läs mera om fosforhaltens långtidsutveckling och årstidsvariation i Östersjön.