Allemansrätten och -skyldigheterna gäller också till sjöss

Med stöd av allemansrätten får alla i Finland fritt röra sig i naturen och till sjöss oberoende av vem som äger marken eller vattendraget. Naturen får användas utan att det uppstår skador på den, till exempel för att tillfälligt slå läger på en strandklippa eller sandstrand. Det är tillåtet att plocka bär och svamp till matbordet.


Detta gäller också växtdelar som förnyas snabbt. T.ex. maskrosor lider inte det minsta av att bli plockade, medan klippornas skönhet kärleksörten inte tål någon gallring! Det är tillåtet att pimpelfiska och meta i vattendragen.  

Allemansskyldigheten att lämna naturen i ett lika bra eller bättre skick än när man kom till platsen. När vi rör oss i naturen får vi inte utsätta marken för onödigt slitage, förstöra växtlighet, störa djur eller andra som rör sig i naturen eller lämna skräp efter oss.  

Allemansrätten gäller inte gårdsområden, planteringar eller åkrar som brukas. Även på skyddsområden, Åland och områden som är anvisade för specialanvändning gäller ofta begränsad allemansrätt.

 En fiskmåsunge bland strandstenar.
Du stör väl inte djuren! Även om en fågelunge verkar övergiven är föräldrarna sannolikt i närheten!

Allemansrätten och vattenlagen ger rätt till aktiviteter av många olika slag på havet och i sjöar och älvar 

Rykande trädstam i terrängen.
Öppen eld medför alltid risk för terrängbrand. Du ska alltid fråga markägaren om du får göra upp en öppen eld.

På Åland är allemansrätten mer begränsad än i Sverige och Fastlandsfinland

Regleringen är särskilt strikt på de känsliga naturskyddsområdena i skärgården. På skär och holmar lever fåglar som behöver en lugn miljö särskilt under häckningstiden. På de här platserna gäller landstigningsförbud under en del av året. 

Mer information om allemansrätten och de många naturskyddsområdena finns på webbplatsen för Ålands landskapsregering. Där hittar du bland annat reglerna för varje naturskyddsområde och en förteckning över områden med landstigningsförbud. Läs mer!