Finlands Östersjöpolitik är aktiv

Det finns sex olika ministerier som deltar i Finlands Östersjöpolitik, bland dem arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Statsrådets kansli samordnar EU:s integrerade havspolitik.


En styrgrupp underställd Statsrådets kansli ansvarar för utvecklingen av den nationella havspolitiken. Styrgruppen har också utarbetat en finländsk strategi för Östersjöområdet. Havspolitiken bygger på internationella förordningar, EU-lagstiftning och en strategisk vägledning som verkställs med hjälp av nationell lagstiftning.

Östersjöstrategin anpassar tyngdpunkterna i Finlands Östersjöpolitik

I Finlands Östersjöstrategi lyfter man fram tyngdpunkterna i landets Östersjöpolitik. Östersjöstrategin som kan jämföras med Finlands arktiska strategi drar upp en vision över Finlands mål för utvecklingen av Östersjöregionen.

Strategin syftar till att koppla samman internationella och nationella mål för skyddet av Östersjön och samordna genomförandet lokalt. Östersjöstrategin lyfter fram visionen om en ren Östersjönatur som är tryggad, livskraftig och hållbart utnyttjad.

Förutom skyddet beaktar strategin en hållbar användning av Östersjön som en källa till naturresurser och för rekreationsändamål.

Östersjöstrategin drivs av sina huvudmål

Östersjöstrategin drivs av huvudmålen för EU:s Östersjöstrategi 2009, vilka syftar till att:

  1. rädda Östersjön,
  2. förena Östersjöns kustområden,
  3. öka välståndet i länderna kring Östersjön.

Strategin lägger fram framåtriktade åtgärder och politiska initiativ för att påskynda det nuvarande genomförandet. Dessutom redogör den för Finlands egna nyckelåtgärder för att främja god status, säkerhet och hållbar utveckling av Östersjön, för att förbättra Östersjöregionens konkurrenskraft och trygga Finlands välbefinnande.

Strategin fastställer också mål för EU:s Östersjöpolitik och understryker landskapens, städernas och medborgarorganisationernas viktiga roll i Östersjösamarbetet.