Maritima klustret omfattar de maritima näringarna och aktörerna inom den offentliga sektorn

Maritima klustret är en benämning för den helhet som bildas av alla näringar med maritim anknytning. Klustret kan indelas i tre huvudgrenar: marinindustrin, sjöfarten och hamnarna.


Förutom ovanstående branscherna inkluderar det maritima klustret bland annat klassningssällskap, maritima finansierings- och försäkringsaktörer samt utbildning och forskning inom den offentliga sektorn. Alla dessa är viktiga handelsaktörer och kompetensutvecklare för de maritima näringarna.

Också maritima myndigheter såsom Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Finska Marinen är delar av det maritima klustret. Utöver dessa ingår bland annat yrkesfisket och näringarna inom den så kallade blå bioekonomin.

Det maritima klustrets viktigaste produkter inom marinindustrin är fartyg och offshore-konstruktioner samt olika apparater och system till fartyg. Rederiverksamhetens viktigaste produkter är frakt- och passagerartransporter. Hamnarna förenar land- och sjötransporter och erbjuder t. ex. lasthanteringstjänster och lagringsservice.

Det maritima klustret upprätthåller nära internationella kontakter eftersom en betydande del av kunderna finns utomlands. Företagen inom det maritima klustret har också många utländska samarbetspartners, leverantörer och underleverantörer.

 Branscher inom det maritima klustret
Det finländska maritima klustrets branscher. Källa: Brahea-centret vid Åbo universitet

Företag inom det maritima klustret också i inlandet

De flesta företag inom de maritima näringarna är naturligtvis belägna vid kusten, men viktiga klusterföretag verkar också långt inne i landet. Till exempel i Saimenområdet finns ett eget delkluster av maritima näringar för områden kring inlandsvattnen.

De flesta företagen inom havsklustret verkar i Nyland och Egentliga Finland. Näst dem är Satakunda, Kymmenedalen, Österbotten och Birkaland de viktigaste landskapen med avseende på det maritima klustret.

Ålands maritima kluster, och särskilt sjöfartsindustrin, är av stor regionalekonomisk och samhällelig betydelse.

Tusentals företag inom det maritima klustret

Finlands maritima kluster omfattar nästan 3 000 företag, allt från stora multinationella koncerner till små mikroföretag. Inom klustret verkar cirka 1 800 aktiebolag, med allmänt tillgängliga bokslutsuppgifter. Resten av företagen är mestadels mycket små företag, till exempel firmanamn.

Över hälften av företagen inom det maritima klustret verkar inom marinindustrin. Det är viktigt att notera att många av dem också är aktiva inom andra branscher.

Tabell: Det finländska maritima klustrets ekonomiska nyckeltal år 2020. Källa: Brahea-centret vid Åbo universitet.

Sjösektors andel
Maritima klustrets huvudgrenar Antal företag

Omsättningen
(1 000 euro)

Antalet anställda

Marinindustri 1 100 7 651 100 25 400
Rederier och andra sjöfartsnäringar 336 2 155 100 8 100
Hamnverksamhet 234 1 634 700 5 600
Andra funktioner som betjänar maritima klustret 175 243 700 1 400
Totalt 1 845 11 684 600 40 500

Maritima klustrets sammanlagda omsättning uppgår till miljarder euro per år

Företagen inom det finländska maritima klustret hade år 2020 en sammanlagd omsättning på cirka 11,7 miljarder euro. P.g.a coronaviruspandemin minskade omsättningen med 19 % jämfört med året innan. Speciellt rederierna drabbades hårt.

Marinindustrin stod för den största andelen, cirka 7,7 miljarder. Rederier och övriga branscher i anslutning till sjöfarten omsatte 2,2 miljarder euro och hamnarna 1,6 miljarder. Övriga, stödande funktioner stod för 0,2 miljarder euro.

Bild: Det maritima klustrets utveckling 2007-2020 (miljarder euro). Källa: Brahea-centret vid Åbo universitet

Det maritima klustret försörjer tiotusentals människor

Det maritima klustret sysselsätter omkring 40 000 personer. Av dessa arbetar ungefär 25 400 inom marinindustrin. Sjöfarten sysselsätter cirka 8 100 personer och hamnfunktionerna 5 600.