Lagar, avtal och program som gäller det maritima kulturarvet

I skyddet och myndighetsbehandlingen av det maritima kulturarvet tillämpas samma lagar som på kulturarv i allmänhet. Det existerar alltså ingen separat lagstiftning som gäller det maritima kulturarvet.

Kulturarvet skyddas på många sätt

Mer än lagstiftning behövs för att skydda kulturarvet. Skyddsarbetet berör olika myndigheter, samfund och privatpersoner. 

Kulturarvet skyddas med följande åtgärder:

  • Lagstiftning
  • Planläggning
  • Samarbete mellan miljö- och kulturförvaltningar 
  • Medborgarnas egna aktiviteter

Markanvändningen styrs av de riksomfattande målen för områdesanvändningen

I Finland styrs planeringen av markanvändningen av de riksomfattande målen för områdesanvändningen (fi. VAT). Den trädde i kraft i en reviderad form 1.4.2018.

Riksomfattande mål för områdesanvändningen.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen innehåller inventeringar av byggda kulturmiljöer och nationellt värdefulla landskapsområden.

Byggda kulturmiljöer av riksintresse.
Nationellt värdefulla landskap.

Kulturmiljöstrategin

Ett avtal om kulturarvet är Kulturmiljöstrategin 2014–2020. Den godkändes genom ett principbeslut av regeringen den 20.3.2014.

Målen för den kulturella strategin kan sammanfattas ur tre perspektiv: 

  1. Kulturmiljön är en viktig resurs.
  2. Vården av kulturmiljön ingår i den hållbara utvecklingen. 
  3. En god förvaltning möjliggör en enhetlig kulturmiljöpolitik. 

På basen av strategin utarbetades en implementeringsplan för åren 2014–2020. Planen publicerades 2015. I implementeringsplanen strävar man bland annat till att öka kunskapen om det maritima undervattenskulturarvet.

Lagar, avtal och program

0