Östersjön producerar nytta för människor

Människan har utnyttjat Östersjön i hundratals, om inte tusentals år. Östersjön ger oss många nyttigheter, allt från mat till rekreation. Andra nyttigheter är svårare att begripa, till exempel hur Östersjön, genom att binda kol i sina bottensediment, reglerar vårt klimat. För att människor ska förstå och uppskatta allt det goda som Östersjön och den övriga naturen ger oss, har man präglat begreppet ekosystemtjänster.

Bildformat 4x5

Susanna Jernberg

Författaren, som arbetar vid Finlands miljöcentral, förbereder sin doktorsavhandling som undersöker hur Östersjöns biologiska mångfald producerar ekosystemtjänster och hur dessa tjänster kunde beaktas i beslutsfattandet.


Ekosystemtjänsternas betydelse introducerades för allmänheten i den globala studien Millenium Ecosystem Assessment 2005. Studien granskade jordens nuvarande ekosystemtjänster och vilka skador som drabbar människan ifall ekosystemen och deras tjänster försämras.

Begreppet ekosystemtjänst syftar till att synliggöra vikten av fungerande ekosystem för oss. Mänskligheten är beroende av naturens ekosystemtjänster och det är viktigt att se till att de är tillgängliga också för kommande generationer.

Tre typer av ekosystemtjänster

Ekosystemtjänsterna kan indelas i tre typer: producerande, reglerande och underhållande tjänster samt kulturtjänster. Vissa klassificeringar inkluderar också tjänster som stöder andra tjänster, ekosystemens egna processer och funktioner, t.ex. primärproduktionen av de fotosyntetiserande algerna.

De viktigaste produktionstjänsterna i Östersjön är främst fisk, såsom strömming och gös, som vi använder för mat. Fiske ger oss inte bara mat, det är också ett viktigt levebröd för många människor.

Ett exempel på reglerande- och underhållstjänster är buffring av eutrofiering. I relation till sin storlek har Östersjön ett mycket stort avrinningsområde. Också om eutrofieringen i Östersjön huvudsakligen orsakas av människan skulle situationen vara ännu värre utan alla de organismer som binder näringsämnen till sig själva eller i bottensedimenten. På så sätt lindrar organismerna eutrofieringens effekter.

Rekreation vid havet, till exempel fritidsfiske och båtliv, är viktiga aktiviteter för många människor. Upp till 80% av invånarna i Östersjöländerna har tillbringat tid vid havet under det senaste året.

Rekreation räknas till kulturtjänst, men den inkluderar även t.ex. symboliska värden knutna till en viss plats och andra slag av andligt välbefinnande som havet erbjuder oss.

I framtiden blir det intressant att se hur till exempel klimatförändringen kommer att förändra Östersjön och hur det går för alla de ekosystemtjänster som havet erbjuder idag.