Katanpää fästning byggdes som en del av Peter den stores sjöfästning

Under Krimkriget i mitten av 1800-talet fanns det en telegrafstation på Katanpää-udden på Lypertö. I början av 1900-talet valde Ryssland samma plats för den nordligaste punkten på den fästningskedjasom skulle skydda S:t Petersburg. Fästningsbyggnaderna placerades längs farlederna. Sjöfästningens viktigaste uppgift var att bevaka farlederna, trygga flottans rörelser och upprätthålla kommunikationerna. Skärgården fungerade som en naturlig skyddszon mellan havet och fastlandet.


Den ryska aktiviteten på ön inleddes i början av 1910-talet. Straffångar från Manchuriet och Amur stationerades på ön. Fångarna byggde kilometervis med kullerstensbelagd väg. Bland Gustavsborna spred sig ryktet att fästningen byggdes av kinesiska kvinnor. Ryktet uppkom på grund av de österländska fångarnas långa hårpiskor och - i finska ögon - konstiga kläder.  

Katanpää stora batteri.

Också en del ortsbor anställdes som byggarbetare. Fästningen utrustades med kanonbatterier, järnväg och ett tjugotal rikligt broderade villor i rysk stil. I den färdiga fästningen stationerades 120 soldater med sina familjer. 

Livet på fästningen var relativt isolerat och det finns inga skriftliga källor om hur livet var på den första tiden. Den muntliga traditionen innehåller berättelser om oroligheter och till och med om ett mord.

Katanpää kanon.

Katanpää blir finskt

Efter självständigheten övergick Katanpää fästning till finska staten med all utrustning. Under ryska revolutionen tog rödgardisterna över för en tid, men när situationen lugnat sig återtog kustförsvaret och Finlands armé kontrollen över fästningen. 

Med undantag av några små konfrontationer, deltog trupperna på Katanpää aldrig i krigsoperationerna och byggnaderna hölls oskadda genom krigen. Under vinter- och fortsättningskriget fungerade fästningen som bas för luftvärnet och spaningsverksamheten.

Efter kriget återtog Kustbevakningen sin verksamhet på ön och fästningen användes för utbildning av värnpliktiga och för övervakning. Det fanns också ett fängelse på ön 1930–1940. Antalet fångar i hela Finland toppade 1930 på grund av hungersnöd och förbudslagen. Som mest satt det 100 fångar på Katanpää. Fångarna arbetade med att hugga sten i öns stenbrott.

Efter mitten av 1990-talet flyttades de sista anställda bort och fästningen hade inte längre någon personal.

Försvarsanläggningar i Katanpää.

Forststyrelsen öppnade fästningen för turism 

År 1999 överläts fästningen i sin helhet till Forststyrelsen. Ön som längde varit stängd för allmänheten blev snabbt ett populärt utflyktsmål. På ön finnsmånga, väl bevarade dekorativa träbyggnader från ryska tiden, försvarsutrustningar och fyra betongförstärkta kanonbatterier med bunkrar. Kanonerna är inte längre funktionsdugliga.

En orsak till att byggnaderna på Katanpää bevarats så väl är fästningens avlägsna läge. Vissa ursprungliga byggnader har restaurerats och en lokal företagare har tagit över verksamheten på ön. 

Läs mer på Katanpääs nätsidor!

Hur och varför skyddas Katanpää fästning?

Katanpää fästning är den nordligaste punkten i den kustfästningskedja som kallas Peter den stores sjöfästning. På ön finns ursprungliga träbyggnader och försvarsstrukturer. Ön är skyddad enligt fornminneslagen. Läs mer på Kyppi.fi.

På grund av att fästningen bevarats i ett så ursprungligt skick definieras den också som en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Besök

Katanpää har en rymlig gästhamn och kan nås på sommaren med förbindelsebåt från Gustavs och Nystad. 

Tidtabeller på Katanpääs hemsidor.

Museiverkets kartatjänsten

N: 6733874 Ö: 181175 (ETRS-TM35FIN)